O centrum

Centrum Badań Kosmicznych Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej (CBK WEFiM), zostało powołane 1 stycznia 2023 r., na podstawie Zarządzenia Dziekana Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej Nr 15/2020-2024.

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów jest aktualnie jednym z największych wydziałów w Politechnice Wrocławskiej. Posiada wiele wyspecjalizowanych laboratoriów, w których prowadzone są badania w kierunku aplikacji kosmicznych. Prowadzonych jest wiele projektów badawczych o tematyce kosmicznej. Dużą aktywność i kompetencje Wydziału podkreśla obecność kilku kół naukowych skupiających swoje działania wokół tematyki kosmicznej.

Powołanie Wydziałowego Centrum Badań Kosmicznych jest naturalną konsekwencją zbudowanych przez lata kompetencji w zakresie prowadzenia badań w sektorze kosmicznym.

Celem CBK WEFiM jest prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej, badawczo-rozwojowej, edukacyjnej, usługowej, informacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej we wiodącej dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektroniki, Elektrotechniki i Technologie Kosmiczne, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju nauki i technologii w obszarze małych i miniaturowych systemów kosmicznych, wykorzystujących rozwiązania elektroniczne, mechatroniczne, fotoniczne i mikrosystemowe, w tym te, które są wspomagane rozwiązaniami informatycznymi.

Do głównych zadań CBK WEFiM należy integrowanie środowiska naukowego ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rozwój sektora kosmicznego w Polsce i Wspólnocie Europejskiej, oraz współpraca z innymi jednostkami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi zewnętrznymi w stosunku do Uczelni, współdziałanie z przemysłem, administracją rządową i samorządową oraz innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

CBK WEFiM będzie podejmować się organizacji i koordynacji badań naukowych i naukowo-technicznych na rzecz technologii kosmicznych, w tym o charakterze przemysłowym i usługowym, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Priorytetem działalności CBK WEFiM jest wspomaganie studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki w ich działalności na rzecz rozwoju technologii kosmicznych w ramach działań indywidualnych i zorganizowanych, oraz promocja i upowszechnianie osiągnięć w obszarze objętym profilem działalności CBK WEFiM, w tym organizacji warsztatów, konferencji i innych form wspomagających takie upowszechnianie.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna wynika z Regulaminu CBK WEFiM. Działalnością CBK WEFiM kieruje Kierownik. Dziekan Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów może powołać Zastępcę Kierownika ds. Naukowych.

Kierownik Wydziałowego Centrum Badań Kosmicznych

dr hab. inż. Paweł Knapkiewicz, prof. uczelni

cbk@pwr.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. Naukowych Wydziałowego Centrum Badań Kosmicznych

prof. dr hab. inż. Jan Dziuban

cbk@pwr.edu.pl

Kontakt z Mediami

Rzeczniczka Prasowa Wydziałowego Centrum Badań Kosmicznych

dr inż. Agnieszka Krakos

cbk@pwr.edu.pl