Earth observation

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii obrazowania Ziemi przy użyciu konstelacji satelitów obserwacyjnych.

Szczególnie istotnymi i nowatorskimi rozwiązaniami dla tego satelity obserwacyjnego jest instrument optyczny z segmentowaną aperturą zwierciadeł pierwotnego i wtórnego. Zwierciadła te składają się z trzech ruchomych segmentów z możliwością korekcji ustawienia każdego z nich. Jak dotąd, możliwość zastosowania segmentowanej apertury udowodniono tylko teoretycznie. Na Wydziale Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, w Katedrze Mikrosystemów powstały pierwsze na świecie instrumenty optyczne z segmentowaną aperturą oraz mechanizmy umożliwiające ultra-precyzyjną korekcję położenia zwierciadeł.

Opracowano mechanizm umożliwiający korekcję położenia zwierciadeł w pięciu stopniach swobody, który charakteryzuje się:

  • translacjami w osiach X i Y = 1740 µm; rozdzielczość podstawowa
    170 nm, max. rozdzielczość ~20 nm,
  • translacją w osi Z (wzdłuż osi optycznej) = 120 µm; rozdzielczość <3 nm,
  • rotacjami w osiach X i Y = 9 mrad; rozdzielczość <0.01 mrad,
  • rotacją w osi Z = 35 mrad; rozdzielczość <0.01 mrad,

Według najlepszej wiedzy autorów jest to najmniejszy na świecie manipulator z tak dużym zakresem ruchu. Jego zewnętrzne wymiary najlepiej opisuje cylinder o średnicy 25 mm i wysokości 30 mm.

W projekcie teleskopu zastosowano trzy takie mechanizmy dla każdego segmentu zwierciadła wtórnego. Podsystem zwierciadła wtórnego mieści się w objętości TunaCan w strukturze CubeSat (~70 mm średnicy, ~80 mm wysokości).

W zespole naukowym rozwinięto kompetencje w zakresie projektowania precyzyjnych układów mechanicznych do korekcji położenia zwierciadeł. Rozwiązanie to po modyfikacjach może być wykorzystane w wielu aplikacjach, gdzie konieczne jest precyzyjne przemieszczanie obiektów.

Projekt realizowano w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0824/19-00

Wydarzenia
Aktywność
Projekty